Logotype för Krokomsbloggen

Din trygghet hos oss

Funderar du på säkerhet och integritet kring data? Detta är en sida där vi förklarar hur vi hanterar din data och vilka rättigheter du har.

Nya regleringen för dataskydd

I maj 2018 införs den allmänna dataskyddsförordningen. Det är en ny reglering och lag för dataskydd. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och datan som skapas när du använder våra tjänster.

Regleringen kallas för GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter det som idag är PUL (Personuppgiftslagen). Den nya regleringen införs samtidigt i hela EU den 25 maj 2018. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU.

Att lämna ut data ska vara på dina villkor. Du får dessutom större möjlighet att bestämma över din data som vi har lagrat.

Exempel på tjänster där vi kan komma att behöva din data:

  • Då du använder vissa av våra e-tjänster
  • Då du fyller i vissa formulär på vår hemsida
  • Då du skriver en kommentar på vår hemsida eller blogg

Oberoende av tjänst så kommer vi alltid att fråga och behöva ditt godkännande då vi sparar din data.

Här är dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att med rimliga mellanrum få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat in. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom rimlig tid. Kan inte vi uppfylla dina önskemål ska vi lämna en motivering

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få bristfälliga och felaktiga personuppgifter rättade. Du har rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få data som vi sparat om dig raderad.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Rätt till begränsning

(Börjar gälla 25 maj 2018)

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situation:

  • När du anser att din data inte är korrekt och du har begärt rättelse hos oss. Under tiden som utredningen hos oss då pågår, kan du begära att behandlingen av din data begränsas.

Rätt till dataportabilitet

(Börjar gälla 25 maj 2018)

Du har rätt att få ut och på annat håll använda data som du själv har lämnat till oss. Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan it-miljö.

Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen. Eller om det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster enligt de avtal vi ingått.
Du har inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av skyldighet enligt lag.

Anmälan av överträdelse

Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadestånd i domstol. En sådan begäran gör du skriftligen till oss.